خداحافظ رمضان

چه زيباست طلوع ماه در قنوت دستان تو..
چه زيبا باران رحمت رمضان بر كوير جانت باريدن گرفت..
چه يادگار داري از شبانه هاي سرشار از العفو ؟ به محمد بن علي.. به علي بن الحسين...از آن دم كه گونه هاي خيس بندگان خاك پيوندي دوباره با قدسيان افلاك مي خورد و از پهنه خاك تا گستره افلاك فرياد" ربنا " به گوش مي رسد !
از شبهايي كه همدم بدر , همراه و همسفر قدر شد , چه توشه با خود داري ؟
بنگر....از وراي افقي كه انتظار طلوع افتاب در ان موج ميزند, بنگر به لحظاتي كه
غريبانه خدايت را زمزمه كردي.. اينك از جاي جاي اين گنبد نيلي , از گوشه گوشه اين
زمين...صفير عشق بر گوش ميرسد... چشمانت را ببند و گوش فرا ده...اينك دعوتي دوباره داري به خودت , از سوي خداوندي  با كريمانه ترين خوان نعمت....عيد آمده ...صداي پايش را مي شنوي ؟ آمدن عيد مبارك بادت ....فطرت با عطر حضور حق همراه باد....

عطيه

/ 0 نظر / 12 بازدید