گفتی برايم ستاره بچين...چيدم ..همه ستاره های آسمان شب را..همه
 چراغهای آسمان دل  را...تنها يک ستاره ماند .. از من نخواه تو تک ستاره
 قلبم را بچينم ..تو که نمي خواهی خاموش شوم و در سياهی فرو روم ؟

 عطیه
 .......................................................

 خدا قوت ... داريوش ... 07.gif

 

/ 0 نظر / 10 بازدید